Bezpečná alternatíva voľného času mladých
Bezpečná alternatíva voľného času mladých

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme?

Sme občianským združením Garáž klub, Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 52111482 a vaše osobné údaje budeme spracovávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

„Garáž klub“ je zapísaný v zozname občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zoznam spravuje Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy. Naše registračné číslo je VVS/1-900/90-55265 a dátum vzniku 10.12.2018.

Ako chránime vaše osobné údaje

Garantujeme bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Ako chránime vaše osobné údaje

Webstránka www.garazklub.sk/web používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Kontaktné formuláre

Z dôvodu správneho vybavenia vašej správy skrz kontaktný formulár potrebujeme poznať váš e-mailový kontakt.

Návštevník – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.garazklub.sk/web môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

Návštevník má právo na zmenu alebo odstránenie osobných údajov, po kontaktovaní poskytovateľa.